Auteurs

De auteurs van de publicaties die zijn uitgegeven door Willem de Zwijgerstichting

Auteurs


Prof. Dr. A. Baars

Arie Baars is op 3 september 1947 geboren te Sliedrecht. Hij studeerde van 1966-1970 klassieke taal- en letterkunde in Leiden en van 1970-1974 theologie in Apeldoorn. In 1974 werd hij predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Urk (Eben Haezer). Van 1981 tot 1988 dinedehij de kerk van Dundas, Ontario (Canada) (Free Reformed Church of North America) en van 1988 tot 1996 was hij christelijk gereformeerd predikant van Middelharnis. In 1996 begon hij zijn werk als universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn in de ambtelijke vakken. In 2004 promoveerde hij aan deze universiteit op een proefschrift onder de titel: Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn. Sinds 2005 is hij hier hoogleraar ambtelijke vakken en dogmageschiedenis.

[2009] Calvijn: vluchteling en vreemdeling
[2014] Spiritualiteit in de Oude Kerk. Lessen voor nu
 
Prof. Dr. H. van den Belt

Henk van den Belt (1971) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij was predikant in de hervormde gemeenten te Oud-Alblas, Delft en Nijkerk. In 2006 promoveerde hij op een onderzoek naar het gezag van de Schrift in de gereformeerde theologie, gepubliceerd als The Authority of Scripture in Reformed Theology: Truth and Trust (Leiden 2008). Tot 2012 was hij projectleider van Theologia Viatorum, een project aan de Vrije Universiteit voor de ondersteuning van theologen uit Midden- en Oost-Europa en bijzonder universitair docent Gereformeerde Godgeleerdheid vanwege de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2012 is hij bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkeling en context aan de Rijksuniversiteit Groningen vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

[2015] Puur en ongezoet: Gereformeerde orthodoxie in de Synopsis Purioris Theologiae

 
Dr. G. Bos

Dr. G. Bos, geboren in 1935, is Nederlands Hervormd predikant geweest in een zevental gemeenten, thans is hij emeritus-predikant. Hij promoveerde in 1981 op een dissertatie over de theologie van J.H. Gunning en is nauw betrokken bij de arbeid van de confessionele vereniging in de Ned. Herv. Kerk.

[1992] Isaäc Da Costa: “Al Gods wegen zijn Israëlitisch”

Dr. J. Broekhuis

Dr. J. Broekhuis werd in 1933 geboren in Barneveld. Hij studeerde theologie en egyptologie in Utrecht, Groningen en Oxford. In 1971 promoveerde hij in Groningen op een proefschrift “De godin Renenwetet”. Na predikant te zijn geweest in de Nederlandse Hervormde Kerk, werd hij docent aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort en de Christelijke Hogeschool te Ede (afdeling Godsdienst-pastoraal werk) en de Thelogische Hogeschool van de Gereformeerde Bond. Tevens was hij als part-time hoogleraar godsdienstwetenschap en Oude Testament verbonden aan de Near East School of Theology te Beiroet (Libanon). Dr. J. Broekhuis heeft verschillende boeken (waaronder “De tien plagen en Egypte”) en artikelen over het Oude Testament en de niet-christelijke godsdiensten op zijn naam staan. In deze serie verscheen in 1990: “Christus, een weg of dé weg?”.

[2004] Islam: beeldvorming en positiebepaling
[1990] Christus, een weg of dé weg?

Dr. F. G. M. Broeyer

Dr. F. G. M. Broeyer is Nederlands Hervormd. Hij was jarenlang als docent kerkhistorie verbonden aan de theologische Universiteit van Utrecht en heeft veel op dit vakgebied gepubliceerd.

[1988] Thomas Cranmer. Kerkleider en geloofsgetuige

Drs. J. J. A. Colijn

J. J. A. Colijn (1959) studeerde Duitse en Nederlandse taal-en letterkunde aan de RU Utrecht en daarna theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg). In het kader van een afstudeerproject studeerde hij in 1989-1990 aan de Theologische Academie in Debrecen (Hongarije). Van 1992-1996 was hij als theologisch docent werkzaam in Hongarije, Roemenië en Oekraïne. Sinds januari 1997 is hij als predikant verbonden aan de Gereformeerde kerk (vrijg.) te IJsselmuiden. De auteur is getrouwd en heeft vier kinderen.

[1998] Gereformeerd Protestantisme in Hongarije

Drs. K. Exalto

Drs. K. Exalto (1919) was hervormd predikant en jarenlang bestuurslid van de Willem de Zwijgerstichting. Hij heeft veel publicaties geleverd op het terrein van de geschiedenis van de Reformatie en de nadere Reformatie.

[1990] Johann Arndt

Dr. R. Fernhout

Dr. R. Fernhout is in 1934 geboren. Na theologie gestudeerd te hebben aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is hij een aantal jaren predikant geweest van de Gereformeerde Kerken in Nederland, eerst in Waardhuizen en Almkerk en daarna in Ommen. Vervolgens werd hij universitair docent voor de godsdienstwetenschap aan faculteit van de Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is gepromoveerd in 1979 op een vergelijkende studie naar ‘Woord en naam in de religies’. Zijn aandacht ging vooral uit naar de rol van heilige schriften in de verschillende religies. Hij heeft daarover een aantal artikelen gepubliceerd en het boek Canonical Texts: Bearers of Absolute Authority.

[2005] Humaniteit: Schets van een falende religie

Dr. J. de Gier

J. de Gier (1939) is als studieleider en docent letterkunde verbonden aan de lerarenopleiding Nederlands 1e en 2e graaf van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). In 1982 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een proefschrift over de poëzie van Geerten Gossaert: Stichtelijke en onstichtelijke experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de samenstelling van zijn poëziebundel. Daarnaast publiceerde hij over de zestiende-eeuwse letterkunde der Hervorming Van de Souterliedekens tot Marnix (in de Reformatie Reeks) en onder meer studies in boek- of artikelvorm over het Wilhelmus, Revius, Bosboom-Toussaint en Achterberg. De auteur is redactiesecretaris van het wetenschappelijke theologisch tijdschrift Theologia Reformata.

[1998] Marnix van St. Aldegonde. Kerklied en kerk bij Marnix

Dr. W. de Greef

Dr. W. de Greef, geboren op 27 september 1939, is Nederlands Hervormd predikant geweest in verschillende gemeenten, thans is hij emeritus-predikant. Hij promoveerde op een dissertatie over de hermeneutiek van Calvijn.

[1993] Verstaan we wat we lezen? Calvijn als wegwijzer

Prof. Dr. G. C. den Hertog

Gerard Cornelis den Hertog is geboren te Mijdrecht op 25 augustus 1949. Hij studeerde van 1967-1974 theologie, achtereenvolgens in Utrecht, Apeldoorn en Kampen, waar hij in 1989 promoveerde bij prof. Dr. J.T. Bakker op de theolgie van Hans Joachim Iwand (titel: Bevrijdende kennis, de ‘leer van de onvrije wil’ in de theologie van Hans Joachim Iwand). Sinds 1974 is hij christelijk gereformeerd predikant, van 1974 tot 1980 te Kornhorn en van 1980 tot 2001 te Leiden. Momenteel is hij hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

[2009] Sabbat en zondag
[2003] Gedeelde hoop. Israël en de kerk op de weg der verwachting

Prof. Dr. J. Hoek

Jan Hoek werd in 1950 in Katwijk aan Zee geboren. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden en promoveerde in 1981 op de zeventiende eeuwse theoloog Daniel Colonius. Van 1975 tot 1994 was hij verbonden aan respectievelijk de hervormde gemeenten van Blauwkapel-Groenekan en Veenendaal. Vanaf 1 september 1994 doceert hij dogmatiek aan de Christelijk Hogeschool Ede en aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn’. Ook is hij verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven als part-time hoogleraar systematische theologie en aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Kampen, als buitengewoon hoogleraar gereformeerde spiritualiteit.

[2010] Hoe kom ik in de hemel?
[1987] De dood hoort er niet bij

Dr. B. Hofman

Dr. Bert Hofman (1931) is neerlandicus. Hij is gespecialiseerd in de Schriftuurlijke liederen uit de begintijd van de Reformatie (dissertatie 1993) en schreef onder de titel Het lied van Oranje en Nederland (2003) een monografie over het Wilhelmus.

[2012] Essay: De Vader des Vaderlands in het Nederlandse Volkslied

Prof. Dr. C. Houtman

Cornelis Houtman (1945) is emeritus hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam/Groningen. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar promoveerde hij in 1974 op De hemel in het Oude Testament. Sedert 20065 publiceert hij met name over onderwerpen uit de boek- en kerkgeschiedenis.

[2019] Klaas van Belkum, godsdienstonderwijzer. Negentiende-eeuws propagandist van de Hervorming en Inwendige Zending

Prof. Dr. W. Janse

Prof. Dr. Wim Janse (1956) is universitair docent Geschiedenis van het christendom tussen 500 en 1650 aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de reformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder was hij predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Hij promoveerde in 1994 aan de Theologische Universiteit Apeldoorn bij W. van ‘t Spijker en W.H. Neuser (Münster) op ‘Albert Hardenberg als Theologe. Profil eindes Bucer-Schülers (1574). De auteur is eindredacteur van ‘Brill’s Series in Church History’ en ‘Dutch Review of Church History/Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis.’

[2004] Vrij of gedwongen? Luther, Erasmus en Augustinus over de vrije wilskeuze.

Drs. H. de Jong

Drs. Henk de Jong werd geboren in 1932 en diende als Gereformeerd Vrijgemaakte en later als Nederlands Gereformeerde predikant in Gees, Wageningen, Amsterdam en Zeist; hij heeft vele publicaties op zijn naam staan die getuigen van diepgaande eerbied voor en studie van de Heilige Schrift. Ook begeleidde hij vele jaren theologiestudenten in de Nederlands Gereformeerde Kerken binnen de TSB (de Theologische Studiebegeleiding). Bij zijn vijftigjarig ambstjubileum stelde een aantal van zijn studenten een feestbundel samen Verrassend vertrouwd (2009). Ook was drs. de Jong jarenlang hoofdredacteur van het blad Opbouw, waarin hij vele invloedrijke artikelen schreef. Een aantal boeken van zijn hand: Hete hangijzers. Over moeilijke bijbelteksten en omstreden themaÕs (1999) en Van oud naar nieuw. De ontwikkelingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testament(2002)

[2011] De Landbelofte – een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp.

Prof. Dr. R. Kuiper

Prof. Dr. R. Kuiper (1962) is ijzonder hoogleraar Reformatorisch Wijsbegeerte aan de Erasmus universiteit te Rotterdam en directeur van het Wetenschappelijk Studiecentrum van de RPF. Hij studeerde geschiedenis en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1992 op het proefschrift “Zelfbeeld en wereldbeeld. Antirevolutionairen en het buitenland (1848-1905)”. Daarna verschenen verscheidene boeken en artikelen van zijn hand op politiek, historisch en filosofisch terrein.

[1999] Op het breukvlak van twee millennia

Prof. Dr. F. A. van Lieburg

Dr. F. A. van Lieburg (1967) studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hier werkt hij sinds 1991 als onderzoeker en docent Nieuwe Geschiedenis. Daarnaast is hij sinds 1997 als bijzonder hoogleraar Nederlandse geschiedenis verbonden aan de Kàroli Gàspàr Universiteit van Hongaarse Hervormde Kerk in Boedapest Hij publiceerde tal van boeken en artikelen op het gebied van het Nederlandse protestantisme vanaf de zestiende eeuw tot heden, onder meer over gereformeerde predikanten, piëtische egodocumenten en protestantse wonderverhalen.

[2001] Reformatorische profetie in de Nederlandse Traditie

Prof. Dr. J. W. Maris

Prof. Maris werd in 1941 geboren te Oud-Beijerland. In 1967 werd hij predikant van de Chr.Geref. Kerk te Vlissingen. In 1975 werd hij bevestigd in de gemeente van Hilversum-Centrum. Sinds 1993 is hij hoogleraar aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Hij doceert o.a. dogmatiek, symboliek en geschiedenis der wijsbegeerte.

[1995] Andrew Murray. (1828-1917) Profiel van zijn opwekkingstheologie

Prof. Drs. J. A. Meijer

Drs. J. A. Meijer (1940) studeerde klassieke talen aan de Rijksuniversiteit in zijn geboorteplaats Groningen. Na enkele jaren docent klassieke talen te zijn geweest aan de Gereformeerde HBS/het Gereformeerd Lyceum (momenteel het Gomaruscollege) in Groningen, werd hij in 1969 tot docent en in 1972 tot lector klassieke talen benoemd aan de Theologische Hogeschool (nu Universiteit) aan de Broederweg in Kampen. In 1987 volgde een benoeming tot buitengewoon hoog leraar in het Nieuwtestamentisch en Oudchristelijk Grieks en in het Oudchristelijk Latijn aan dezelfde instelling.
Hij schreef verscheidene artikelen en wetenschappelijke bijdragen over vooral praktische onderwerpen. Daarbij hadden speciaal confessieteksten zijn belangstelling. Zo publiceerde hij in 1984 een eerste Nederlandse vertaling van de Oosterse Confessie van Cyrillus Lucaris. Een document dat in 2000 in het Russisch werd vertaald.
Binnenkort hoop hij binnen een project van dr. M. Te Velde, kerk-historicus aan dezelfde universiteit, een geannoteerde en van een uitvoerige inleiding voorziene vertaling te publiceren van de Tweede Helvetische Confessie van de Zwitserse reformator Heinrich Bullinger. In zijn brochure uit 2005 geeft hij daarvan een beperkte voor-publicatie.

[2005] De man in de schaduw. Heinrich Bullinger en zijn Tweede Helvetische Confessie
 
Dr. H. C. van der Meulen

Hendrik Cornelis van der Meulen werd in 1950 in Witteveen (gemeente Westerbork) geboren. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in 1992 op de theologie van Helmut Thielicke. Van 1974 tot 1996 was hij verbonden een respectievelijk de hervormde gemeenten Rinsumageest-Sijbrandahuis, Noordoostpolder (Nagele-Tollebeek), Vriezenveen en Hoogeveen. Vanaf 1 juli 1996 doeert hij praktische theologie (pastoraat en homiletiek), eerst bij de kerkelijke opleiding aan de universiteit te Utrecht, inmiddels aan Protestantse Theologische Universiteit (verstiging Utrecht).

[2010] Zegen ons met Uw licht

Dr. G. J. Mink

Dr. G.J. Mink, geboren in 1958 te Amsterdam, studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1982 legde hij met goed gevolg het doctoraal examen af met als hoofdvak kerkgeschiedenis. In 1983 werd hij predikant van de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden. Zes jaar later verhuisde hij naar Katwijk aan Zee. In 1995 promoveerde hij op een studie getiteld ‘Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.’ Diverse bijdragen over kerkhistorische onderwerpen heeft hij geleverd aan tijdschriften. Al vele jaren maakt hij deel uit van de redactie van het maandblad Credo. Sinds 1997 diende hij de kerk van Kampen. In 2005 werd hij predikant van de Gereformeerde Kerk in Maasdijk. De gemeente in Herwijnen dient hij sinds 2010.

[2008] Niet door stomme beelden…? Evangelieverkondiging in de moderne beeldcultuur
[2000] Buiten de kerk geen behoud!?
[2016] Messiasbelijdende Joden in Israël. Een beknopte verkenning
 

Prof. Dr. W.H.Th. Moehn

Prof. Dr. W.H.Th. Moehn (1965) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1990 was hij als predikant verbonden aan de Hervormde gemeenten te Reeuwijk, Aalburg en Oldebroek. Sinds 2010 is hij verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Centrum van de Protestantse gemeente te Hilversum. In 1996 promoveerde hij op God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1 – 6:7. (promotor: prof. dr. M.J.G. van der Velden). Zijn publicaties betreffen voornamelijk de protestantse Reformatie. Hij is betrokken bij de wetenschappelijke uitgave van Calvijns werken en verzorgde Ioannis Calvini Sermones, vol VIII, Plusieurs sermons de Jean Calvin (Geneve: Livrairie Dros, 2011). Tevens is hij secretaris van de Willem de Zwijgerstichting.

[2013] Blijvend geding om mis en avondmaal

Dr. A. Noordegraaf

Dr. A. Noordegraaf, geboren in 1933, volgde zijn theologische studie aan de RU in Utrecht. Hij is predikant geweest vanaf 1959 tot 1978 in een viertal hervormde gemeenten. Vanaf 1978 tot 1985 was hij verbonden als docent aan de toenmalige Gereformeerde Sociale Academie ‘De Vijverberg’ te Ede, thans de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). In 1983 promoveerde hij op een dissertatie over de groei van de gemeente in Handelingen.Van 1985 -1998 was hij docent praktische theologie aan de hervormde kerkelijke opleiding aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1998 is hij emerituspredikant te Ede. Op 1 augustus 2011 is hij overleden.

[2007] Evangelie en Kosmos
[1999] Jezus Christus en de minste van zijn broeders
[1994] Eredienst en gemeenteopbouw
[1992] Een koninklijk priesterschap. De betekenis van 1 Petr.2:9
[1982] De bergrede

Prof. Dr. M.J. Paul

Prof. Dr. M.J. Paul (1955) is als docent Oude Testament verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede en in deeltijd hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Tevens is hij eindredacteur van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament. In 1988 promoveerde hij in Leiden op Het Archimedisch punt van de Pentateuchkritiek, een studie over Deuteronomium en de reformatie van koning Josia.

Hij heeft als hervormd predikant twee gemeenten gediend en publiceerde in de loop er jaren over pastorale thema's. Onlangs publiceerde hij met collega's van de ETF Theologie van het Oude Testament. De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel (2013).

[2013] Het nieuwe verbond en de uitleg van de profetieën over de toekomst van Israël.

 
Dr. J. W. van Pelt

Dr. J. W. van Pelt werd op 3 maart 1960 geboren te Loon op Zand. Hij doorliep de middelbare school in Waalwijk, waarna hij zijn studie voortzette aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. In maart 1985 legde hij daar met goed gevolg het kandidaatexamen af. Voor het doctoraal examen (oude stijl) slaagde hij in 1992, met als hoofdvak pastoraat. In 1987 werd hij bevestigd tot predikant van de Christelijke Geformeerde Kerken. Hij diende achtereenvolgens de gemeenten van Putten (1987-1993) en Almelo (1993-1998) en staat nu in Zwijndecht (vanaf 1998).De auteur promoveerde in 1999 op een studie getiteld: Pastoraat in trinitarisch perspectief, de samenhang van trinitarische en antropologische aspecten in het pastoraat.

[2000] Hoeden tot het heil. Voetius en het pastoraat

Prof. Dr. A. de Reuver

Arie de Reuver (1942) studeerde, na een gymnasiale opleiding in Terneuzen, aanvankelijk Nederlands in Leiden en vervolgens theologie in Utrecht. Na het kerkelijk examen werd hij in 1972 tot predikant bevestigd in de Hervormde gemeente van Tholen. Van 1976 tot 1993 diende hij de Hervormde gemeente van Capelle aan den IJssel en die van Delft. In 1992 promoveerde hij op een studie over de geloofsopvatting van Kohlbrugge in vergelijking met die van Reformatie en Nadere Reformatie. In 1994 volgde zijn aanstelling tot bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond, met als leeropdracht Gereformeerde Godgeleerdheid. In onderwijs, onderzoek en publicaties gaat zijn belangstelling in het bijzonder uit naar de reformatorische spiritualiteit.

[2007] Het gebed bij Calvijn. Venster op zijn vroomheid

Drs. A. A. van der Schans

Drs. A. A. van der Schans (1957) studeerde geschiedenis aan de Universiteit in Utrecht Hij publiceerde reeds een aantal keren over onderwerpen betreffende de verhouding tussen kerk en staat. Sinds enkele jaren is hij hoofdredacteur van Transparant, het orgaan van de Vereniging van Christen Historici. Hij is momenteel wethouder van de gemeente Bodegraven. Ook is hij als docent geschiedenis verbonden aan hogeschool de Driestar in Gouda. De auteur heeft geprobeerd het theocratisch ideaal, het streven naar een christelijk gelaat va de samenleving, opnieuw onder woorden te brengen. Het woordideaal duidt op een door mensen te verrichten activiteit. Maar er is meer. Theocratie is vooral ook en werkelijkheid waaruit geleefd mag worden.

[2002] Tot activiteit geroepen: verantwoordelijkheid kerk voor samenleving

Dr. C. van Sliedregt

Dr. C. van Sliedregt, geboren in 1945, studeerde theologie aan de Universiteit in Utrecht. In 1973 werd hij bevestigd tot predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk te Oude-Tonge. Van 1977 tot 1981 stond hij in Wapenveld. Vervolgens diende hij de gemeente Katwijk aan Zee vanaf 1981. In 1987 werd hij als predikant verbonden aan de gemeente te Scherpenzeel. Vanaf 1993 is hij werkzaam in de Nederlandse Hervormde Gemeente te Nunspeet. Vanaf 2010 is hij vanuit Nunspeet in deeltijd verbonden aan de Protestantse Gemeente Soest. Hij promoveerde in 1996 op een studie getiteld: Calvijns opvolger Theodorus Beza, zijn verkiezingsleer en zijn belijdenis van de drieënige God. In 1998 verscheen van zijn hand: Is het wel voor mij? Geloofs(on)zekerheid vanuit de verkiezingsleer.
De auteur was als preses van de classis Harderwijk en als afgevaardigde naar de synode nauw betrokken bij de vereniging van drie kerken. Op 1 mei 2004 werd de kerkvereniging van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden een feit, met als gevolg een scheuring omdat velen zich hier niet mee konden verenigen. De pijn daarover duurt voort. Vanwege het lijden aan de verdeeldheid groeit het verlangen naar de eenheid van alle gelovigen. ‘Dat zij allen één zijn’ (Joh. 17:21) is een bede uit het hart van het Nieuwe Testament, waarin het verlangen van Christus zelf wordt uitgedrukt. Delend in dit verlangen mogen we mee (uit)zien naar het nieuwe Jeruzalem, inclusief richtlijnen voor nu en morgen.

[2006] Het Nieuwe Jeruzalem eenheid van alle gelovigen
[2001] Uitverkiezing: lofprijzing, troost, zekerheid
[2017] Lam van God. Verlangen naar eenheid
 
Dr. H. Speelman

Herman Speelman (1953) is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de gezamenlijke vakgroep Early Modern Reformed Theology van de Theologische Universiteit Kampen en Apeldoorn en gast-docent Oecumene aan het Grootseminarie Bovendonk. Naast het predikantschap in verschillende gereformeerde kerken heeft dr. Speelman ook een jaar als legerpredikant gediend, was hij docent en decaan aan het Internationale Theologische Instituut en gaf hij ruim twintig jaar kerkgeschiedenis aan de Reformatorische en Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Hij heeft ook als missionaris gewerkt en gaf les in Chennai (India) en Guam (Micronesië).

[2017] Bij God aan tafel. Calvijns motieven om wekelijks avondmaal te vieren.

Prof. Dr. W. van ‘t Spijker

Prof. Van ‘t Spijker, geboren 1926 te Zwolle, werd in 1950 als predikant bevestigd in de Chr.Geref.Kerk te Drogeham. In 1962 werd hij verbonden aan de gemeente van Utrecht-Centrum. Sinds 1972 was hij als hoogleraar verbonden aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Hij doceerde kerkgeschiedenis en kerkrecht. Van zijn hand verschenen tal van boeken, brochures en artikelen. In 1997 ging hij met emeritaat.

[1984] Anthony Brummelkamp

Prof. Dr. M. te Velde

Dr. M. te Velde, geboren in 1950, is predikant geweest in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt van Neede en Enschede-Oost in de jaren 1975-1988. In 1988 promoveerde hij op een dissertatie over Anthony Brummelkamp (1811-1888), één van de vaders van de Afscheiding van 1834. Sinds 1988 is hij hoogleraar kerkgeschiedenis, kerkrecht en gemeenteopbouw aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (Broederweg) te Kampen. Hij is de auteur van o.a. Gemeenteopbouw 1-4 (1992-1993), redacteur van enkele kerkhistorische boeken en projectleider van de website Kerkrecht.nl.

[1996] Puriteins, pluraal en opgewekt. De kerkgeschiedenis van Noord-Amerika
[2018] Het getijdengebed. Geschiedenis, betekenis, uitdagingen.
 
Dr. H. Veldman

Dr. H. Veldman (1942) heeft het gereformeerd onderwijs gediend als onderwijzer en docent en tevens met het ontwikkelen van onderwijsmethoden in de (kerk)geschiedenis. Ook deed hij onderzoek naar de kerkgeschiedenis in enkele Groningse gemeenten en publiceerde hij biografieën over de reformatoren Huldrych Zwingli en Heinrich Bullinger. Na zijn vervroegde pensionering specialiseerde hij zich verder in de kerkgeschiedenis. In 2009 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit te Kampen op een proefschrift over Hendrik de Cock, de vader van de Afscheiding (promotor prof.dr. M. te Velde). Daarnaast publiceert hij nog regelmatig in de christelijke pers.

[2014] Vrouwen rond Willem van Oranje

Prof. Dr. W. H. Velema

Prof. Velema (1929) heeft de theologische studie gevolgd in Leiden, Apeldoorn en Amsterdam. In 1953 werd hij als predikant verbonden aan de Chr.Geref.Kerk te Eindhoven. In 1957 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit onder promotorschap van Prof.Dr.G.C. Berkouwer met als titel ‘De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyer. In 1961 werd hij bevestigd in Leiden en sinds 1966 was hij als hoogleraar verbonden aan wat nu heet de Theologische Universiteit van de Chr.Geref.Kerken in Nederland te Apeldoorn, voornamelijk voor ethiek en de ambtelijke vakken. In 1996 ging hij met emeritaat. Hij heeft tal van boeken, brochures en artikelen gepubliceerd, een gedeeltelijke opsomming daarvan vindt men in de bundel die hem bij zijn afscheid werd aangeboden, getiteld ‘Door het woord bewogen’, Leiden 1996. Jarenlang was hij voorzitter van het bestuur van de Willem de Zwijgerstichting.

[1996] Over geloofsverantwoording. Apologetiek in de praktijk

Prof. Dr. W. Verboom

Dr. W. Verboom (1941) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1986 promoveerde hij bij prof. Dr. C. Graafland op het onderwerp: ‘De catechese van de Reformatie en de Nadere Reformatie’. Nadat hij als predikant de Hervormde gemeenten te Benschop, Waddinzveen en Hierden gediend had, werd hij in 1994 benoemd tot docent aan de Kerkelijke Opleiding aan de universiteit te Leiden. Hij doceert daar catechetiek, symboliek en Nederlandse kerkgeschiedenis. In 2001 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Geformeerde bond in de Nederlandse Hervormde kerk in de geschiedenis van het Geformeerd Proestantstantisme. Hijpubliceerde diverse boeken en artikelen op het gebied van de symboliek en catechetiek. Te denken valt aan ‘De theologie van de Heidelbergse Catechismus (1996)’, ‘Kostbaar belijden’. ‘De theologie van de Nederlandse Geloofsbelijdenis(1999) en ‘De alpha-cursus onderzocht’. ‘Een onderzoek naar hedendaagse missionaire catechese(2002)’. De auturs is onder andere voorzitter van de redactie van het wetenschappelijke theologische tijdschrift ‘Theologia Reformata’.

[2003] Het huwelijk in het licht van de Reformatie
[2018] Dicht bij Dordt. Over de roeping en de troost van de kerk 1618 - 2018

Dr. A. J. Verbrugh

Dr. A. J. Verbrugh (1916) studeerde fysische scheikunde in Leiden tot 1937. Hij promoveerde in 1939. Als leraar scheikunde en atoomfysica werkte hij aan de H.T.S. te Dordrecht tot 1971. Hij was van 1971 tot 1981 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vanaf mei 1977 was hij fractievoorzitter van de GPV. In 1982 ontving hij de ridderorde ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’. Veel publicaties verschenen van zijn hand o.a. Nederland in Europa (1988), Nederlandse levensstijl en taal in het verenigende Europa (1991). Hij was lid van de GKV. Op 5 februari 2003 is hij te Dordrecht overleden.

[1994] Europese droom

Ds. W. Visscher

Ds. W. Visscher (1955) is predikant van de Gereformeerde Gemeente van Amersfoort. Hij studeerde economie aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Daarna was hij enkele jaren als econoom werkzaam bij een ministerie. In 1992 werd hij bevestigd als predikant. Hij is onder meer voorzitter van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor bladen en periodieken. Hij is ook lid van het bestuur van de Willem de Zwijgerstichting.

[2011] De nieuwe aarde en de herschepping van alle dingen

Dr. P. J. Visser

Dr. P. J. (1959) is Hervormd predikant in Den Haag. In 1997 promoveerde hij met een systematische studie over de missionaire theologie van J.H. Bavinck (1885-1964), Bemoeienis en getuigenis. Als bestuurslid van de IZB is hij nauw betrokken bij de bezinning op de relatie van de hedendaagse cultuur en het evangelie.

[2002] Kloof en brug: omgaan met religie in een postmoderne tijd
 
Prof. dr. W. van Vlastuin

Dr. W(im) van Vlastuin (1963) studeerde Technische Natuurkunde te Delft voordat hij met de theologiestudie in Utrecht begon. In 1990 werd hij als predikant bevestigd in de Nederlandse Hervormde Kerk te Wouterswoude. Daarna volgden Opheusden en Katwijk. Hij promoveerde op een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn (2002). Vanaf 2005 is hij betrokken bij het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van dit seminarie is hij rector en aan deze universiteit is hij hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerde protestantisme. In 2011 publiceerde hij Word vernieuwd. Een theologie van persoonlijke vernieuwing. Hij is getrouwd met Wilma Wiersma. Samen hebben zij zes kinderen.

[2016] Katholiek in de 21e eeuw
 
 
Dr. J. D. Th. Wassenaar

Dr. J. D. Th. Wassenaar werd in 1960 in Leeuwarden geboren. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1985 werd hij predikant van de hervormde gemeente Oudega(W.) c.a., in 1990 werd hij aan de hervormde gemeente Leeuwarden-Huizum verbonden, in 1996 aan de hervormde gemeente Workum en de Samen op Weg-gemeente It Heidenskip en in 2004 aan de protestantse gemeente te Hellendoorn. In 1999 promoveerde de auteur aan de Universiteit van Amsterdam (promotor: Prof. Dr. W. Balke) op het proefschrift Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader. Van 1991 tot 2003 was de auteur hoofdbestuurslid van de Confessionele Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk, van 1995 tot 2002 voerde hij het secretariaat. Van 1993 tot 2004 was hij lid van het college van visiatoren-provinciaal van de Nederlandse Hervormde Kerk in Friesland, van 2001 tot 2004 was hij scriba. Sedert 1999 is hij lid van ‘Kerk en Prediking’, die de jaarlijkse Postille, een bundel met exegetische en homilitesche schetsen, uitgeeft. Hij is tevens voorzitter van de Commissie Orgelzaken voor de Protestantse Kerk in Nederland. Deze commissie van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer is procesbewaker bij orgelrestauraties.

[2012] Met het oor waarneembare voetstappen Gods
[2006] Dr. O. Noordmans over de kerk als moeder

Drs. J. Wienen

Drs. Jos Wienen werd in 1960 geboren in Ridderkerk. Hij studeerde geschiedenis en theologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij was werkzaam als staffunctionaris van de Hervormde Kerk en was wethouder in Rodderkerk. Sinds 2001 is hij burgemeester van Katwijk. Tevens was hij voorzitter van een commissie van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA die een rapport uitbracht over de multiculturele samenleving:‘Investeren in integratie. Reflecties rondom diversiteit en gemeenschappelijkheid’. (2003). In diverse functies is hij betrokken bj de discussie over opvang van asielzoekers, integratie en de rol van religie in het publieke domein.

[2008] Het land van Willem de Zwijger. Op zoek naar een Nederlandse identiteit
 
 
Drs. L.G. Compagnie

Drs. L.G. Compagnie (1956) studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool (Broederweg) te Kampen. Daarna werd hij predikant in achtereenvolgens de Nederlands Gereformeerde Kerken van Zaandam en Oostzaan (1985-1991), in de Samenwerkingsgemeente CGK/NGK te Rotterdam-Alexanderpolder (1991-2003), de Nederlands Gereformeerde Kerk van Katwijk (2003-2009) en tot op heden de Samenwerkingsgemeente CGK/NGK De Morgenster in Hengelo. HIj is bestuurslid van de Willem de Zwijgerstichting.

[2015] Alverzoening?