Publicaties

Hier vindt u het overzicht van de brochures die door de Willem de Zwijgerstichting zijn uitgegeven

Publicaties

Hier vindt u het overzicht van de brochures die door de Willem de Zwijgerstichting zijn uitgegeven. Ga naar bestellen om één of meerdere recente publicaties te bestellen. Ga naar archief om de brochures die tot en met 2008 verschenen zijn, digitaal te doorzoeken. Klik hier om een of meerdere publicaties te bestellen.


Titel Auteur Jaartal
Migratie en Vrede in de samenleving Drs. L.W. de Graaff 2024
‘Na de uittocht’. Gereformeerd protestantisme in millennialromans Hidde Slotboom 2023
Veroordeeld tot genade. Dr. N.C. Smits 2023
Heft hier voor God uw lofzang aan. Dr. J. van der Knijff 2022
Licht uit het Oosten. H. Murre-van den Berg 2022
Klaas van Belkum, godsdienst onderwijzer. C. Houtman 2019
Dicht bij Dordt. Over de roeping en troost van de kerk 1618 - 2018 W. Verboom 2018
Lam van God. Verlangen naar eenheid C. van Sliedregt 2017
Bij God aan tafel. Calvijns motieven om wekelijks avondmaal te vieren. H.A. Speelman 2017
Messiasbelijdende Joden in Israël. Een beknopte verkenning. G.J. Mink 2016
Katholiek in de 21e eeuw W. van Vlastuin 2016
Alverzoening? L.G. Compagnie 2015
Puur en ongezoet: Gereformeerde orthodoxie in de Synopsis Purioris Theologiae H. van den Belt 2015
Vrouwen rond Willem van Oranje H. Veldman 2014
Spiritualiteit in de Oude Kerk. Lessen voor nu A. Baars 2014
Blijvend geding om mis en avondmaal? Betekenis en actualiteit van Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 80 W.H.Th. Moehn 2013
Het nieuwe verbond en de uitleg van de profetiën over de toekomst van Israël M.J. Paul 2013
De Vader des Vaderlands in het Nederlandse Volkslied E. Hofman 2012
Met het oor waarneembare voetstappen Gods. Dr. O. Noordmans en prof.dr. G. van der Leeuw over het orgel en de organist J.D.Th. Wassenaar 2012
De landbelofte. Een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp H. de Jong 2011
De nieuwe aarde en de herschepping van alle dingen W. Visscher 2011
Zegen ons met Uw licht H.C. van der Meulen 2010
Hoe kom ik in de hemel? De betekenis van klassiek - gereformeerde stervensbegeleiding J. Hoek 2010
Sabbat en zondag G.C. den Hertog 2009
Calvijn: vluchteling en vreemdeling A. Baars 2009
Niet door stomme beelden...? Evangelieverkondiging in de moderne beeldcultuur G.J. Mink 2008
Het land van Willem de Zwijger. Op zoek naar een Nederlandse identiteit J. Wienen 2008
Calvijns gebedsleer. Venster op zijn vroomheid A. de Reuver 2007
Evangelie en Kosmos A. Noordegraaf 2007
Dr. O. Noordmans over de kerk als moeder J.D.Th. Wassenaar 2006
Het Nieuwe Jeruzalem. Eenheid van alle gelovigen C. van Sliedregt 2006
De man in de schaduw. Heinrich Bullinger en zijn Tweede Helvetische Confessie J.A. Meijer 2005
Humaniteit: schets van een falende religie R. Fernhout 2005
Vrij of gedwongen? Erasmus, Luther en Augustinus over de vrije wilskeuze W. Janse 2004
Islam: beeldvorming en positiebepaling J. Broekhuis 2004
Het huwelijk in het licht van de Reformatie W. Verboom 2003
Gedeelde hoop. Israël en de kerk op de weg der verwachting G.C. den Hertog 2003
Tot activiteit geroepen: - de blijvende verantwoordelijkheid van de kerk voor de samenleving A.A. van der Schans 2002
Kloof en brug: omgaan met religieus gevoel in een postmoderne tijd P.J. Visser 2002
De reformatorische profetie in de Nederlandse traditie F.A. van Lieburg 2001
Uitverkiezing: lofprijzing, troost en zekerheid C. van Sliedregt 2001
Buiten de kerk geen enkel behoud!? G.J. Mink 2000
Hoeden tot het heil. Gisbertus Voetius en het pastoraat J.W. van Pelt 2000
Op het breukvlak van twee millennia R. Kuiper 1999
Jezus Christus en de minsten van Zijn broeders A. Noordegraaf 1999
Schets van de geschiedenis van de Hongaarse gereformeerde kerk J.J.A. Colijn 1998
Marnix van St. Aldegonde: `Tolk der bybeltaal`. Kerklied en kerk bij Marnix J. de Gier 1998
Zending en bijbelvertaalwerk in het spoor van de Reformatie (1500-1700) Chr. Fahner 1997
Het probleem van het kwaad. Gedachten over God en het lijden G. van den Brink 1997
Puriteins, pluraal en opgewerkt M. te Velde 1996
Over geloofsverantwoording. Apologetiek in de praktijk W.H. Velema 1996
Andrew Murray (1828-1917). Profiel van zijn opwekkingstheologie J.W. Maris 1995
De Bataafse revolutie (1795-1995) A.Th. van Deursen 1995
Eredienst en gemeenteopbouw A. Noordegraaf 1994
In de leerschool van de Heilige Geest - over leren in de gemeente W. Verboom 1994
Europese droom zonder norm of traditie A.J. Verburgh 1994
Verstaan we wat we lezen? Calvijn als wegwijzer? W. de Greef 1993
Geding om God. Een reactie op de rede van dr. H.S. Versnel W.H. Velema 1993
Th.L. Haitjema (1888-1972) G. Pettinga 1992
Een koninklijk priesterschap. De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente A. Noordegraaf 1992
Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden. Over Calvinisme en Revolutie in de achttiende eeuw G.J. Schutte 1991
Behouden door Jezus Christus of door volbrenging van de Tora? Een bijdrage in de actuele discussie met betrekking tot de verhouding van de Kerk en Israël H.M. Ohmann 1991
Johann Arndt K. Exalto 1990
Christus. Een weg of de weg? J. Broekhuis 1990
Reformatorische stemmen verleden en heden D.H. Borgers, R.H. Bremmer, A. Noordegraaf, K. Exalto, D. Rietdijk, W.H. Velema 1989
Thomas Cranmer (1489-1556). Kerkleider en geloofsgetuige F.G.M. Broeyer 1988
De ondergang van de Armada A.Th. van Deursen 1988
Popmuziek. In gesprek met jongeren P.A. te Velde 1988
Het verval van de verzorgingsstaat. Deel 1 - een analyse W.H. Velema 1987
Het verval van de verzorgingsstaat. Deel 2 - een perspectief W.H. Velema 1987
Een pastorale gemeente K. Exalto 1986
Zwingli. Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed. R.H. Bremmer: Kuyper, Hoedemaker en de doleantie. G.W. Locher 1986
Constantijn Huygens H.A. Hofman 1985
Reformatie en Tolerantie E. van Middelkoop 1985
Evangelisch-Reformatorisch-Gereformeerd K. Runia 1984
Anthony Brummelkamp W. van `t Spijker 1984
Marnix en zijn tijd L. Strengholt 1984
Gelijk loon. Luthers uitleg van de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard K. Exalto 1983
De dood hoort er niet bij! Over verschillen in de waardering van de dood en enkele ethische konsekwenties daarvan J. Hoek 1983
De invloed van het Calvinisme op de Noord-Nederlandse landschapsschilderkunst 1570-1630 M. de Klijn 1982
De Bergrede A. Noordegraaf 1982
De Bevinding in de prediking A. van Brummelen 1982
Er staat geschreven! Er is geschied! R.H. Bremmer 1981
Het Chiliasme van Reformatie tot Réveil C.A. Tukker 1981
Gereformeerde prediking in onze tijd H. Jonker 1980
Discussie over de mensenrechten W.H. Velema 1980
Euthanasie en Euthanasiasme G.A. Lindeboom 1979
Het altaar gebroken - de tafel hersteld C. Trimp 1979
De zekerheid des geloofs bij Calvijn K. Exalto 1978
Communisme - een religie C. Veenhof 1978
Uit de geboortegeschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland R.H. Bremmer 1977
De Charismatische Beweging W. van `t Spijker 1977
Aard van de opstand in de Nederlanden der zestiende eeuw D. Nauta 1976
Zonder gezag geen vrijheid G. de Ru 1976
Gods geseculariseerde wereld C. Graafland 1975
Tijdsopname J.H. Velema 1975
Het Trentse Concilie (1545-1563) L.C. Suttorp 1974
De Revolutie permanent? H. Algra 1974
Isaac da Costa`s bezwaren tegen den geest der eeuw J. Hovius 1973
Naar een Petrusdienst G.P. van Itterzon 1973
Revolutie of Reveil W. Aalders 1972
De wereld en het Koninkrijk Gods H. van Riessen 1972
De reformatorische belijdenis in discussie J. van Genderen 1971
De actualiteit van Martin Bucers ambtsopvatting W. van `t Spijker 1971
Mag het? Tegen het evolutie-dogma D.J. Couvée 1970
Toenadering tot Rome C. Graafland 1970
Eén kerk of géén kerk? W.H. Velema 1970
Er staat geschreven A. Noordegraaf en M.J. Arntzen 1969
De mondigheid van de christen A. Noordegraaf 1968
Luthers 95 stellingen tegen de aflaat K. Exalto 1967
Het gericht en de gerichtsbeleving B. Wentsel 1967
Het Primaat van de Paus M.J. Arntzen 1966
Gods eigen liederen W. Brak 1966
Is Rome veranderd? D.H. Borgers 1965
Johannes Calvijn als de hervormer van Genève P. de Zeeuw JGzn. 1965
John Knox G. Bouwmeester 1964
Rome en onze Gewetensvrijheid M.J. Arntzen 1963
Guido de Bres P. de Houtman JGzn. 1963
De Apocriefe Boeken E. Smilde 1962
De Kerk als Lichaam van Christus H.M. Matter 1962
De veroverende kracht der Reformatie inde 20e eeuw B. Wentsel 1961
Het Heiligheidsbegrip in de Theologie der Reformatie H.J. Westerink 1961
De vergeten martelaar F.L. Bos 1960
Francois Mauriac en het Rooms-Katholicisme S.J. Popma 1960
Graham Greene en het Rooms-Katholicisme S.J. Popma 1959
De dominee en z'n preek E.G. van Teylingen 1959
De Reformatie en het Woord B.W. Ganzevoort 1958
Incarnatie en Genade D. Jacobs 1958
De Vondsten bij de Dode Zee H. Mulder 1957
De Deformatie van het Heiligheidsbegrip in de Roomse Kerk en Theologie H.J. Westerink 1957
Johannes À Lasco G. Bouwmeester 1956
Het vagevuur R.J. van der Meulen 1956
De Reformatie der prediking Ph.J. Huyser 1955
Marnix van Sint Aldegonde A.B.W.M. Kok 1955
Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus G. Bouwmeester 1954
Caspar Olevianus en zijn Reformatorische arbeid G. Bouwmeester 1954
Het graf van Petrus H. Mulder 1954
Heiligen-verering P. Visser 1953
De Encycliek Humani Generis G.E. Meuleman 1952
De actuele betekenis der Reformatie I.A. Diepenhorst 1951
De Kracht der Reformatie G.C. Berkouwer 1951
Rome en het tolerantieprobleem N.J. Hommes 1951
Guido de Brès en de Gereformeerde Geloofsbelijdenis J.C.H. de Pater 1950
Nationaal beneden de maat J.C.H. de Pater 1950
Jezus en Maria in het Nieuwe Testament B.W. Ganzevoort 1950
Het ontstaan van het Pausdom D. Jacobs 1949
De mis als centrum (van Niftrik) en Het gezag in de kerk (Berkouwer). G.C. Berkouwer en G.C. van Niftrik 1949
De Hervorming en de Bijbel. Een verhaal van lijden, strijd en zegepraal C.C. den Bruin 1949
Gijsbert Karel van Hogendorp en de latere Koning Willem I in de Patriottentijd J.L. Struyk 1949
Rapport in opdracht van de Willem de Zwijgerstichting uitgebracht over het Vaderlandse Geschiedenisonderwijs op de Rooms Katholieke Lagere Scholen in Nederland T.M. Gilhuis 1948
Maurits en Oldenbarnevelt J. Bax 1948
De aanbieding van de Nederlandse Geloofsbelijdenis aan den Koning van Spanje in 1561 J.C.H. de Pater 1948
De betekenis van onze opstand tegen Spanje J.F. Buisman jr. 1947
De kern van onze nationale gedachte J.C.H. de Pater 1945
Jan Pieterszoon Coen en Indië in zijn tijd J.C.H. de Pater 1943
Het ontstaan van de oorbiecht N.J. Hommes 1942
Was de Reformatie een vergissing? J.G. Woelderink 1942
Uit het volle leven N. Baas 1941
Het martelaarschap van Guido de Bres. Minister des Goddelijken Woords in de Nederlanden Th. Delleman 1941
Nederland-Vlaanderen. De scheiding in de 16e eeuw historisch belicht J.C.H. de Pater 1941
Een woord tot de jongeren in Nederland. Moed houden! D.A. van den Bosch 1940
Een woord aan alle protestanten. Geen anti-papisme maar protestantse activiteit voor de versterking der reformatorische beginselen in ons volksleven. H.A. Wiersinga 1940
Een woord aan alle protestanten. Geen anti-papisme maar protestantse activiteit voor de versterking der reformatorische beginselen in ons volksleven. H.A. Wiersinga 1940
Het getijdengebed. Geschiedenis, betekenis, uitdagingen M. te Velde 2018
Het protestantse vaderland. Denken over natie, volk en kerk, 1939-2019 J. Exalto 2019
Hoop voor een zuchtende schepping. Reflecties over lijden en ecologie bij Romeinen 8 J.M. Burger 2020
Verdreven uit de hof, levend uit de belofte. Mens en wereld in het licht van Genesis 1–11 K. van Bekkum 2020
Herman Bavinck. Kostbare erfenis en blijvende inspiratie A. Goedvree 2021
Een sterke toren in het midden der stad H. Wesselink 2021